Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Sebők Orsolya E.V. (tobábbiakban „Szolgáltató) által üzemeltetett www.akvarellkurzus.online Szolgáltatói néven elérhető weboldalon (a továbbiakban:„Weboldal”) keresztül a meghirdetett videóképzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Sebők Orsolya és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Szolgáltató a Weboldalon elérhető online képzések, tanfolyamok esetében:

Szolgáltató neve: Sebők Orsolya ev.

Szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Borbás u. 19.

Szolgáltató elérhetősége:hello@imeldagreens.com

Nyilvántartási száma: 52650376

Adószáma: 53003966-1-26

Területileg illetékes szakmai kamara: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Telefonszámai: +36 30 455 8980  (Munkanapokon 9-15 óra között)

A szerződés nyelve: magyar

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza Szolgáltató és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt Szolgáltató és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a hello@imeldagreens.com e-mail címen van lehetőség.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozna.

2. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az hello@imeldagreens.com e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre, amely tartalmazza az általános forgalmi adót és bruttóban értendő.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

3. A jelentkezés menete

3.1 A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.2 Fizetés: a Jelentkező megadja a személyes adatokat, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

3.2.1. Fizetési módok: Barionnal történő befizetés. Webáruházunk átirányítja a Barion biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol kifizeti a terméket. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

3.3 A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően azonnal visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, a Képzés hozzáféréséhez szükséges adatokat és teendőket, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé az hello@imeldagreens.com e-mail címen.

4. A szolgáltatás használata

4.1 A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

4.2 A Jelentkező a Képzés felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

4.3 Az www.akvarellkurzus.online oldalon található minden tartalom Sebők Orsolya egyéni vállalkozó tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

4.5 A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Jelentkezőt terheli.

4.6 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Képzés megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Jelentkező felé.

4.7 Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Jelentkező államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Jelentkezőt terheli a felelősség.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

5.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

5.2 A Szolgáltató jogosult a Jelentkező adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Jelentkező írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 9. pont.

5.3 A Szolgáltató jogosult a Jelentkező által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

5.4 A Szolgáltató jogosult a Jelentkező által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Jelentkezőt nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

5.6 A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az SZOLGÁLTATÓ a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

5.7 A Képzést a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

5.8 Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

6. Rendszeres karbantartás

6.1 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.2 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.3 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: hello@imeldagreens.com

6.4 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szüneteléséért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Felelősség

7.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből eredő, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

7.2 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Jelentkező által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

7.3 A Szolgáltató a Jelentkezők által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.

7.4 A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

8. Elállási jog, jótállás

8.1 A Szolgáltató felhívja a Jelentkezők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Jelentkezőt nem illeti meg. A sikeres díjfizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8.2 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1 A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgákltató ügyfélszolgálatához fordulhat a hello@imeldagreens.com e-mail címen.

10.2 A Jelentkezőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a hello@imeldagreens.com e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.